ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Предыдущая42434445464748495051525354555657Следующая

На забезпечення охорони і захисту лісів, раціональне їх викори­стання і відтворення спрямоване також закріплення ст. 98 Лісово­го кодексу України переліку порушень лісового законодавства, за вчинення яких винні особи можуть бути притягнені до дис­циплінарної, адміністративної, цивільно-правової або криміналь­ної відповідальності.

Під лісовим правопорушенням слід розуміти протиправну дію або бездіяльність (умисну чи необережну), яка завдає шкоди лісам або земельним ділянкам лісового фонду і передбачає юридичну відповідальність винної у цьому особи.

Особи, які вчинили лісове порушення, крім притягнення їх до різних видів відповідальності, зобов’язані повернути самовільно зайняті ділянки лісового фонду за їх належністю без відшкодуван­ня затрат, понесених за час незаконного користування ними. При­ведення таких земельних ділянок у придатний для ведення лісово­го господарства стан здійснюється винними особами, які са­мовільно зайняли ці ділянки, або за їх рахунок.

Місцеві ради, державні органи охорони навколишнього природ­ного середовища, лісового господарства та інші уповноважені дер­жавні органи України в межах своїх повноважень у порядку, виз­наченому законодавством, вправі приймати рішення про припи­нення робіт, які порушують вимоги щодо безпеки природного ста­ну лісів та їх відтворення.

Застосування до винних осіб за порушення лісового законодав­ства України різних видів відповідальності має певні особливості.

Відповідно до ст. 98 Лісового кодексу України її несуть особи, винні у таких правопорушеннях:

— незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і ча­гарників;

—знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем;

— порушенні вимог пожежної безпеки у лісах;

— знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруд­нення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничи­ми і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтопленні, осушенні та інших видах шкідливого впливу;

— порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

— знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу;

—порушенні правил зберігання, транспортування та за­стосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, міне­ральних добрив, інших препаратів;

— засміченні лісів побутовими відходами і сміттям;

— розкорчовуванні земельних ділянок лісового фонду і використанні їх для спорудження будівель, переробки дереви­ни, влаштуванні складів тощо без належного дозволу;— самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на зе­мельних ділянках лісового фонду;

— порушенні правил заготівлі (збирання) лісової підстілки, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо;

— заготівлі лісових ресурсів засобами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів;

— порушенні порядку використання лісосічного фонду, за­готівлі та вивезенні деревини, заготівлі живиці та інших лісо­вих ресурсів;

— невнесенні плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду у встановленні строки;

Порушення лісового законодавства тягне за собою дис­циплінарну, адміністративну, цивільно-правову або криміналь­ну відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні на винну особу дисциплінарного стягнення. Підставою її виник­нення може бути невиконання або неналежне виконання по­рушником своїх трудових (службових) обов'язків. Суб'єктами дисциплінарної відповідальності виступають посадові особи і громадяни. Дисциплінарні стягнення накладаються адміністра­цією підприємств, установ і організацій за місцем роботи осо­би, яка вчинила дисциплінарний проступок, або вищестоящим органом у порядку підлеглості.

Адміністративна відповідальність настає за адміністративні правопорушення. Адміністративним правопорушенням (про­ступком) визнається протиправна, винна умисна або необе­режна дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність настає, якщо порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відпо­відальності.

Адміністративне правопорушення може бути вчинене умисно або з необережності. Умисно вчиненим визнається правопорушення, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлю­вала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, перед­бачала її шкідливі наслідки і бажала або свідомо допускала їх настання.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання наслідків своєї дії чи бездіяльності, але Легковажно розраховувала на їх відвернення або не перед­бачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна бу­ла і могла їх передбачити.

Кримінальна відповідальність встановлена за такі злочини проти лісового господарства:

знищення або пошкодження лісових масивів, зелених на­саджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або ін­ших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом — караються обмеженням волі від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років (ст. 245 КК);

порушення правил, установлених для боротьби з шкідни­ками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки карається штра­фом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років Найбільш поширеним злочином проти лісового господар­ства є незаконна порубка лісу (ст. 246 КК).

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідних або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, — карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ареш­том на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.

Злочинне порушення правил пожежної безпеки в лісах карається за ст. 270 Кримінального кодексу України.

За певних обставин кримінальна відповідальність може настати за сукупністю злочинів щодо лісу, наприклад, за зло­вживання службовим становищем і хабарництво (статті 364 і 368 Кримінального кодексу).


1940775256534161.html
1940818473013337.html
    PR.RU™