Подання на кафедру та рецензування

Виконану та повністю оформлену курсову роботу слід подати на кафедру менеджменту та адміністрування, де у спеціальному журналі ведеться її реєстрація і передача керівнику на рецензування. Курсову роботу рецензує викладач – керівник курсової роботи. За результатами рецензування керівник зобов’язаний не пізніше від 7-денного терміну з дня реє­страції роботи дати письмову рецензію. Позитивна рецензія є допуском до захисту курсової роботи. На титульному аркуші керівник робить позначку «Допускається до захисту» або «На доопрацювання», проставляє дату, свій підпис і прізвище. За необхідності доопрацювання поданої кур­сової роботи керівник у рецензії перераховує недо­ліки та пропонує студентові їх усунути. Після прочитання рецен­зії на роботу, рекомендовану на доопрацювання, студентові бажано зустрі­тися із керів­ником для подальшої консультації.

У випадку позитивної рецензії робота повертається студентові для підготовки до захисту.

Результати захисту відображаються у спеціальній відомості, яка після закінчення захисту передається в деканат. У заліковій книжці студента обов’язково робиться позначка про захист курсової роботи.

Під час захисту курсової роботи студент викладає основні висновки та свої конкретні пропозиції, а також відповідає на запитання викладача. Виходячи на захист, студент подає комісії прорецензовану роботу з рецензією на неї. Під час захисту звертається увага на такі моменти:

1) знання студентом основних питань теми, над якою він працював;

2) знання основних законодавчих і нормативних актів, які повинні бути використані при виконанні курсової роботи на цю тему;

3) знання іншої наукової літератури, вказаної у списку;

4) вміння пов’язати теоретичні положення теми з практикою, ілюст­рувати відповідні положення сучасним цифровим матеріалом;

5) комісія з’ясовує успішність роботи студента над уникненням не­доліків, указаних в рецензії і помічених на полях.

За підсумками захисту студентам виставляється відповідна кіль­кість балів. Студенти, які не виконали або не захистили свою курсову роботу, не допускаються до іспитів. Захищені курсові роботи збе­рігаються на кафедрі менеджменту та адміністрування. Кращі курсові роботи можуть бути представлені на конкурс студентських робіт. Найбільш цікаві із них можна рекомендувати для опублікування в збірниках студентських робіт універ­ситету. Ці роботи можуть послужити й основою для до­повідей на студентських конференціях. Виконання курсової роботи з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності має дуже важливе значення для студента, сприяє кращому оволодінню цим курсом, формує навички самостійного дослідження, що є суттєво необ­хід­ним для спеціаліста вищої кваліфікації.1941968465870786.html
1941990482673293.html
    PR.RU™